Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.polish-posters.com

1.DEFINICJE

2.POSTANOWIENIE OGÓLNE

3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.DOSTAWA

6.PŁATNOŚĆ

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.DANE OSOBOWE

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.

HASŁO

– ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania

dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.

KLIENT

– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza

zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3.

KODEKS CYWILNY

– ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.

KONSUMENT

– osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie

Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.

KONTO (KONTO KLIENTA)

– podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6.

PRODUKT

– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy

sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7.

REGULAMIN

– niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8.

REJESTRACJA

– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana

z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9.

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)

– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem

www.polish-posters.com za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę

sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10.

SPRZEDAWCA

– Adrian Czyżowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ACEO Adrian Czyżowicz

(adres prowadzenia działalności: ul. Sienkiewicza 17a, 55-140 Żmigród) wpisany do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9151752524, REGON 022103711, adres poczty

elektronicznej: aceo.posters@gmail.com, numer telefonu: (+48) 662 274 480 (opłata jak za połączenie

standardowe – wg. cennika właściwego operatora)

.

1.11.

STRONA

– Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12.

UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA)

– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego

zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13.

USŁUGA

ELEKTRONICZNA

– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za

pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.

USŁUGODAWCA

– Adrian Czyżowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ACEO Adrian Czyżowicz

(adres prowadzenia działalności: ul. Sienkiewicza 17a, 55-140 Żmigród) wpisany do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9151752524, REGON 022103711, adres poczty

elektronicznej: aceo.posters@gmail.com, numer telefonu: (+48) 662 274 480 (opłata jak za połączenie

standardowe – wg. cennika właściwego operatora)

1.15.

ZAMÓWIENIE

– oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.16.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw

Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie

wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z

powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.17.

Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

1.18.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje

warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

1.19.

Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Adrian Czyżowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ACEO Adrian Czyżowicz ul. Sienkiewicza 17a 55-140 Żmigród Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 9151752524 REGON 022103711 e-mail: aceo.posters@gmail.com Tel: +48 662 274 480 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)

1.20.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

1.20.1.

Konto Klienta w Sklepie internetowym;

1.20.2.

Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie

internetowym.

1.21.

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca:

1.21.1.

Komputer z dostępem do Internetu;

1.21.2.

Dostęp do poczty elektronicznej.

1.21.3.

Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;

1.21.4.

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,

JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i

cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

1.22.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.23.

Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

1.24.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej

osób trzecich.

1.25.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki

techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi

elektronicznej.

  1. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.26.

W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i

na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.27.

Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

1.28.

Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

1.28.1.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w

Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

1.28.1.1.

Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym

następujących danych przez Klienta:

imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,

miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego

oraz Hasło.

1.28.2.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego

formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w

momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

1.29.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie

internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

1.30.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza

umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i

ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

1.31.

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

1.31.1.

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas

nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu

wypowiedzenia.

1.31.2.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na

czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza

Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie

regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po

bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z

wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z

zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

1.31.3.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony

przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie

trwania umowy.

1.31.4.

Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie

Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

  1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.32.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych

Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,

stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.33.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i

zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak

kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz

dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce

„Dostawa”

pod adresem:

http://polish-posters.com/dostawa/

1.34.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez

Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,

które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta

Zamówienia.

1.35.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na

stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o

wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

1.35.1.

W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia

Zamówienia:

Imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem

pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy

Produktu, sposób płatności

.

1.36.

Złożenie Zamówienia za pomocą

interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w

formularzu zamówienia pola

„Kupuję i płacę”

.

1.37.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co

powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji

– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w

trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

1.38.

W trakcie składania Zamówienia

za pomocą interaktywnego formularza

– do momentu złożenia

Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu

należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie

Sklepu internetowego.

5.DOSTAWA

1.39.

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w

terminie

7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

1.40.

Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

1.40.1.

transportem własnym; lub

1.40.2.

za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

1.41.

Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium:

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz innych Państw.

1.42.

Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są

dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce

„Koszty dostawy”

pod adresem:

http://polish-posters.com/dostawa/

  1. PŁATNOŚĆ

1.43.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.43.1.

PayPal

1.43.2.

Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie

Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

1.43.3.

Płatność DotPay

1.44.

Sklep nie prowadzi wysyłki towarów: „za pobraniem”

1.45.

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć

dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.46.

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o

świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne

oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez

Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

ACEO Adrian Czyżowicz ul. Sienkiewicza 17a 55-140 Żmigród ,bądź po przesłaniu takiej informacji przez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce „Kontakt”

1.47.

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy

sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.

1.48.

W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej

jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony

świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty

dokonania przedpłaty.

1.49.

Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny

wskazany przez Konsumenta sposób.

1.50.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa

powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na

informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen

na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym

przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich

charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6)

dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.51.

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

1.51.1.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w

celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu

z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.

Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.51.2.

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na

adres:. ul. Sienkiewicza 17a; 55-140 Żmigród

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: aceo.posters@gmail.com

.

1.51.3.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub

w inny podany przez Klienta sposób.

1.51.4.

Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z

tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień

Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w

zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.52.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z

działaniem Sklepu internetowego

1.52.1.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje

związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać

pisemnie na adres:

  1. Sienkiewicza 17a

55-140 Żmigród

lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

aceo.posters@gmail.com

1.52.2.

Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz

danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

1.52.3.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w

terminie 7 dni.

1.52.4.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta

podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

  1. DANE OSOBOWE

1.53.

Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego

jest:

Adrian Czyżowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ACEO Adrian Czyżowicz

(adres prowadzenia działalności: ul. Sienkiewicza 17a, 55-140 Żmigród) wpisany do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra

właściwego do spraw gospodarki, NIP 9151752524, REGON 022103711, adres poczty

elektronicznej: aceo.posters@gmail.com

.

1.54.

Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego

zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi

elektronicznej.

1.55.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

1.56.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do

zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także

każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

10.POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1.57.

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

1.58.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną

przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27

lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

1.58.1.

Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie

przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe

w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a

przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w

którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką

działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w

zakres tej działalności.

1.59.

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza

zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:

www.starysklep.pl/regulamin

oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

1.60.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i

umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na

stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku

Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek

  1. dowodu zakupu, specyfikacji

Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów

zawieranych na odległość.

1.62.

Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie

Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy

Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © polish-posters.com